TH EN

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

แจ้งการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิรับประโยชน์ตอบแทน (แก้ไข template)

แจ้งการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิรับประโยชน์ตอบแทน

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ AIMCG ประจำปี 2563

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

สรุปประเด็นคำถามและการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของกองทรัสต์ AIMCG ประจำปี 2563 สำหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์